Polityka prywatności

Mając na uwadze przepisy prawa powszechnie obowiązującego – w tym zwłaszcza RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), jak również ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz najlepsze praktyki i standardy rynkowe, poniżej przedstawiamy Politykę prywatności i plików „cookies” strony internetowej https://costaagent.com (dalej jako „costaagent.com”).

1. Dane osobowe – definicja
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy. W przypadku korzystania z costaagent.com takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, numer telefonu lub inne dane podane w ramach korzystania z oferowanych usług. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

2. Administrator danych osobowych
costaagent.com jest zarządzana przez BK Invest Group, S.L. z siedzibą na: Calle Las Barcas 2, 46002 Valencia, zarejestrowaną pod numerem NIF: B10863926. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach costaagent.com jest BK Invest Group, S.L. z siedzibą na: Calle Las Barcas 2, 46002 Valencia, zarejestrowaną pod numerem NIF: B10863926 (dalej jako „Administrator„). Z Administratorem można skontaktować się poprzez wiadomość e-mail na adres: . Administrator jest również podmiotem zarządzającym serwisem costaagent.com.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z usług oferowanych w ramach costaagent.com wystąpią, co do zasady cztery z nich:

I. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane są przetwarzane. W przypadku zwarcia umowy o realizację danej usługi lub zaakceptowania przez drugą stronę regulaminu Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Dotyczy to również umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera.

II. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na jego usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do danego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania oferowanych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług Administratora w ramach costaagent.com.

III. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Administrator jest uprawiony do przetwarzania danych osobowych o ile taka konieczność wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub z działań podmiotów uprawnionych do uzyskania danych (np. sądy lub organy ścigania).

IV. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. W sytuacji w której Administrator otrzyma zgodę na przetwarzanie danych osobowych jest on uprawniony do przetwarzania tych danych w celach określonych w treści udzielonej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana.

4. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich są przetwarzane, lecz nie dłużej niż do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. Dla przykładu:

I. w przypadku gdy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy – dane będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy;

II. w przypadku gdy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – dane będą przetwarzane do czasu istnienia uzasadnionego interesu;

III. w przypadku gdy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązku;

IV. w przypadku gdy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia lub ograniczenia zgody.

5. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa:

I. Prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji dotyczących (i) celów przetwarzania; (ii) kategorii odnośnych danych osobowych; (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; (iv) planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; (v) informacji o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; (vi) informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

II. Prawo do sprostowania danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

III. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, w sytuacji gdy (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (ii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; (iii) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; (vi) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w sytuacji gdy (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (iii) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

V. Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy, (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

VI. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w oparciu o podstawę realizacji uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania. W takim wypadku Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
Dane będą przetwarzane przez Administratora oraz podmioty trzecie, o ile będzie to wynikało z udzielonej zgody. Dane mogą być również powierzone do przetwarzania innym podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z jakimi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (są to tzw. „Podmioty przetwarzające”). Wśród Podmiotów przetwarzających, w przypadku Administratora oraz costaagent.com, wyróżnić należy operatorów systemów informatycznych, operatorów systemów SMS/MMS, operatorów systemów e-mail marketingu (zwłaszcza w sytuacji newslettera), kancelarie prawne, podmioty zajmujące się księgowością i audytami.

Co do zasady Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji konieczności przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, informacja o tym fakcie jest udostępniana przed zebraniem tych danych lub w chwili ich zbierania.

Administrator korzysta wyłącznie z usług Podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie w sposób odpowiedni chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Podmioty przetwarzające nie są uprawione do dowolnego korzystania z przekazanych danych osobowych, a jedynie do ich wykorzystywania wyłącznie w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora. Dane osobowe mogą być także przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią one odpowiednie żądanie.

7. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w usystematyzowanych zbiorach, które są wskazane poniżej.

Dzienniki serwerowe
To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera costaagent.com, automatycznie zapisujące żądania stron, wysłana podczas korzystania z costaagent.com. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez osoby korzystające z costaagent.com, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę osoby korzystającej z costaagent.com.

W związku z korzystaniem z costaagent.com, Administrator może w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez osobę korzystającą z costaagent.com żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu costaagent.com w związku z czynnościami dokonywanymi przez osoby korzystające z costaagent.com. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator może również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu osoby korzystającej z costaagent.com, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

Pamięć podręczna
Świadcząc usługi dostępne na costaagent.com, Administrator może w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia osoby korzystającej z costaagent.com. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu osoby korzystającej z costaagent.com. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami osoby korzystającej z costaagent.com. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania z costaagent.com, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane z costaagent.com, obciążając tym samym łącze internetowe osoby korzystającej z costaagent.com.

Geolokalizacja
Administrator albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, mogą korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu osoby korzystającej z costaagent.com. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

Tag pikselowy
Administrator albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, mogą korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności osoby korzystającej z costaagent.com na stronie internetowej.

8. Pliki cookies
W trakcie świadczenia usług na rzecz osób korzystających z costaagent.com, stosowane są profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez osobę korzystającą z costaagent.com podczas odwiedzania przez niego stron na costaagent.com. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z costaagent.com. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8.1. Podstawa przetwarzania plików cookies
Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,
za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez osobę korzystającą z costaagent.com telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
za pomocą konfiguracji usługi wykorzystywanej przez osobę korzystającą z costaagent.com.
Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

8.2. Wykorzystywane pliki cookies
Istnieją trzy metody podziału plików cookies.

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich dwie kategorie:

pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie costaagent.com oraz funkcjonalności, z których osoba korzystająca z costaagent.com chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu osoby korzystającej z costaagent.com użytkowanie costaagent.com jest niemożliwe,
pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez osobę korzystającą z costaagent.com ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji. Pozwalają one na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu osoby korzystającej z costaagent.com, korzystanie z niektórych funkcjonalności costaagent.com może być ograniczone,
Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.
Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

pliki cookies Administratora,
pliki cookies podmiotów trzecich.
8.3. Pliki cookies Administratora
Pliki cookies Administratora pozwalają na rozpoznanie urządzenia osoby korzystającej z costaagent.com i wyświetlenie strony costaagent.com w sposób dostosowany do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu osoby korzystającej z costaagent.com, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji osoby korzystającej z costaagent.com, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

8.4. Pliki cookies podmiotów trzecich
Administrator może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu osób korzystających z costaagent.com oraz sporządzanie statystyk ruchu,
Administrator może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem costaagent.com, o ile Administrator udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności osoby korzystającej z costaagent.com, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć tutaj:

8.5. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli osoba korzystająca z costaagent.com nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności costaagent.com.

8.6. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania
costaagent.com może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

9. Zmiany Polityki Prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności.

Compare listings

Porównać